Hotel Chinzanso Tokyo © 2019

宴會與會議 - 中型宴會廳

東京椿山莊大酒店
0/4

中型宴會廳

關於各別會議室、本酒店設施於特定日期的可用情形,以及我們可為您安排的特殊會議及宴會套裝行程事宜,請與我們連絡,瞭解細節。

 

圖表室

客房 所在
樓層
客房面積
(平方公尺)
可容納人數 庭園
景觀
宴會
自助式
餐廳


中型宴會廳
Marguerite Marguerite
〔FUJI〕
(3 venues)
Tower
〔Banquet Bldg.〕
11F
297 120 150 250 160
Wisteria240 Wisteria
Room
Hotel
1F
283 120 180 250 150
Hickory Room Hickory
Room
Hotel
4F
214 90 120 180 90
Sakura Tubaki240 Tsubaki
〔HARUHI〕,
Sakura
〔AOBA〕
Tower
〔Banquet Bldg.〕
6,7F
237 84 110 200 100
Kattleya 240 Cattleya
〔KOMOREBI〕
Tower
〔Banquet Bldg.〕
5F
276 100 130 240 140
Soleil240 Soleil
〔HIBIKI〕
Tower
〔Banquet Bldg.〕
4F
264 90 130 230 130
Pegasus240 Pegasus
〔ZUIKO〕
Plaza
〔Banquet Bldg.〕
1F
255 100 130 240 130
Ginkgo240 Ginkgo Room Hotel
4F
251 100 130 180 100
Maple240 Maple Room Hotel
1F
228 90 120 180 90
Cassiopeia240 Cassiopeia
〔RURI〕
Plaza
〔Banquet Bldg.〕
1F
228 80 120 200 100
Neptune Neptune
〔MAI〕
Plaza
〔Banquet Bldg.〕
4F
224 63 80 170 90
Bamboo Room Bamboo
Room
Hotel
2F
220 90 120 180 90
Mars Mars
〔KOTO〕
Tower
〔Banquet Bldg.〕
4F
196 56 60 100 60
Poplar Room Poplar Room Hotel
2F
170 50 60 70 42

〔 〕內的名稱為2018年8月17日以後使用的新名稱