Hotel Chinzanso Tokyo © 2017

宴會與會議 - 中型宴會廳

東京椿山莊大酒店
0/4

中型宴會廳

關於各別會議室、本酒店設施於特定日期的可用情形,以及我們可為您安排的特殊會議及宴會套裝行程事宜,請與我們連絡,瞭解細節。

 

圖表室

客房 所在
樓層
客房面積
(平方公尺)
可容納人數 庭園
景觀
宴會
自助式
餐廳


中型宴會廳
Marguerite 雛菊室
(3 客房)
Tower
11F
297 120 150 250 160
Wisteria240 紫藤
Hotel
1F
283 120 180 250 150
Hickory Room 山核桃
Hotel
4F
214 90 120 180 90
Sakura Tubaki240 山茶花,
櫻花
Tower
6,7F
237 84 110 200 100
Kattleya 240 洋蘭室 Tower
5F
276 100 130 240 140
Soleil240 太陽室 Tower
4F
264 90 130 230 130
Pegasus240 飛馬室 Plaza
1F
255 100 130 240 130
Ginkgo240 銀杏室 Hotel
4F
251 100 130 180 100
Maple240 楓樹室 Hotel
1F
228 90 120 180 90
Cassiopeia240 仙后座宴會廳 Plaza
1F
228 80 120 200 100
Neptune 海王星室 Plaza
4F
224 63 80 170 90
Bamboo Room 竹林
Hotel
2F
220 90 120 180 90
Mars 火星室 Tower
4F
196 56 60 100 60
Poplar Room 白楊樹房 Hotel
2F
170 50 60 70 42